اطلاعات بانکی شرکت جهت خرید رمز ارز

شماره حساب: ۴۹۹۷۵۸۶۷۰۲

شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۹۶۷۴۲۶۲۰۴

شماره شبا: IR-6101-2002-0000-0049-9758-6702

بانک ملت، به نام حامد مختاری


شماره حساب: ۰۲۲۰۹۱۹۹۶۷۰۰۹

شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۷۲۱۰۰۸۵۵۸۶

شماره شبا: IR-8101-7000-0000-2209-1996-7009

بانک ملی، به نام حامد مختاری


شماره حساب: ۱۱۷۶۰۳۳۳۳۱

شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۶۴۲۱۳۷۵۸۰

شماره شبا: IR-3101-2002-0000-0011-7603-3331

بانک ملت، به نام سپاس کیانی هفت لنگ


شماره حساب: ۱۸۳۶۳۰۱۷۸۵۴۰۶

شماره کارت: ۵۸۹۲۱۰۱۱۷۴۵۵۹۱۷۵

شماره شبا: IR-4401-5000-0001-8363-0178-5406

بانک سپه، به نام میلاد نافذ   


شماره حساب: ۰۳۵۷۶۷۲۱۶۸۰۰۱

شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۷۴۶۷۷۶۴۳۰۵

شماره شبا: IR-8601-7000-0000-3576-7216-8001

بانک ملی، به نام میلاد نافذ


شماره حساب: ۰۳۰۴۸۳۶۴۶۵۰۰۸

شماره کارت: ۶۰۳۷۶۹۷۵۵۲۲۷۰۹۹۰

شماره شبا: IR-4101-9000-0000-3048-3646-5008

بانک صادرات، به نام میلاد نافذ


شماره حساب: ۱۳۰۳۸۰۰۱۴۰۲۱۰۵۱

شماره کارت: ۵۰۲۲۲۹۱۰۶۹۹۱۰۸۲۴

شماره شبا: IR-9805-7013-0380-0014-0210-5001

بانک پاسارگاد، به نام میلاد نافذ


شماره حساب: ۰۱۱۱۸۴۸۱۷۷۰۰۴

بانک ملی، به نام شرکت داده پردازی و انفورماتیک پرسین


شماره حساب: ۰۲۰۱۰۰۹۸۴۴۰۳

شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۷۳۹۹۰۳۳۵۶۳

شماره شبا: IR-0170000000201009844003

بانک ملی، به نام طناز مسعود