درخواست ثبت نام سریع و خرید ارز الکترونیک

تمامی اطلاعات این فرم نزد persinexchange.com باقی میماند و بجز موارد قانونی در اختیار هیچ شخص ثالثی قرار نمیگیرد.
  • در صورت درخواست خرید ارز از ما انتخاب این مورد الزامی است. در هر درخواست فقط یک گزینه را انتخاب کنید.
  • مقدار پرداختی شما جهت خرید ارز به ریال
  • برای احراز هویت و انتقال ارز الکترونیک شما گرفتن سلفی با این متن اجباری است / اینجانب ……….. با شماره ملی ……….تایید مینمایم از حساب شخصی مبلغ………..تومان به شماره حساب…… به نام …….. برای خرید رمز ارز از پایگاه اینترنتی persinexchange.com واریز نموده ام و این نوشته به هدف احراز هویت اینجانب می باشد. با تشکر امضا
  • آدرس کیف پول ارز دیجیتال خود را وارد نمایید